همراه شما با راهکارهای سنسور، ابزاردقیق، کنترل و اتوماسیون صنعتی

نوآوری پیشرو در عملکرد برای موفقیت شما.

JUMO جومو یکی از تولیدکنندگان پیشتاز در زمینه سنسورهای صنعتی، ابزاردقیق و فناوری اتوماسیون صنعتی است. رنج محصوالت نوآورانه JUMO جومو شامل تمام رنج ابزاردقیق برای اندازه گیری از سنسور تا تجهیزات دما، فشار، آنالیز مایع، فلو (دبی) سطح و رطوبت میشود. JUMO جومو همواره راهکار بهینه را برای اطمینان در فرآیند، کارایی انرژی و هزینه به مشریان ارائه میدهد.

JUMO جومو چیزی بیشتر از سنسور + اتوماسیون