نصب دیواری و کانالی

  • برای دماهای -50 تا +200 درجه سانتیگراد
  • مناسب کاربرد در فناوری تهویه هوا
  • استاندارد حفاظت IP20 تا IP65
  • موجود با اتصال 2سیمه، 3سیمه یا 4سیمه
  • موجود با ترانسمیتر آنالوگ
  • برای دماهای -50 تا +90 درجه سانتیگراد
  • مناسب کاربرد در فناوری تهویه هوا
  • استاندارد حفاظت IP20 تا IP65
  • موجود با اتصال 2سیمه، 3سیمه یا 4سیمه
  • موجود با ترانسمیتر آنالوگ