کانداکتیو

 • برای اتصال سنسورهای کنداکتانس دو الکترود
 • چراغ LED دو وضعیته (سبز/قرمز) برای نشان‌دادن وضعیت بهره‌برداری
 • خروجی ایزوله آنالوگ (در مدل JUMO ecoTRANS L 01)
 • دارای رله (مدل JUMO ecoTRANS Lf 02)
 • ایزوله گالوانیکی ورودی، خروجی و منبغ ولتاژ از یکدیگر
 • تایمر کالیبراسیون
 • دمای مرجع قابل تنظیم
 • برای نصب ریلی DIN
 • برای اتصال سنسورهای کنداکتانس دو الکترود
 • نمایش واحدهای µS/cm, mS/cm, kOhm x cm, MOhm x cm, µmho/cm, mmho/cm
 • دو خروجی مقدار واقعی برای کانداکتیویتی و دمای فرآیند
 • خروجی سوئیچ
 • عملگر سوئیچ USP طبق USP<645>
 • جبران‌سازی دمای قابل انتخاب
 • ایزوله گالوانیکی ورودی، خروجی و منبغ ولتاژ از یکدیگر
 • نصب و ماونت ریلی DINگواهی کالیبراسیون