اینداکتیو

 • فعال‌سازی حداکثر 4 رنج اندازه‌گیری
 • فعال‌سازی حداکثر 4 ضریب دمایی
 • سنسور دما با پاسخ سریع
 • جبران‌سازی دمای خطی، آب طبیعی
 • بهره‌برداری از طریق صفحه کلید روی دستگاه/ نمایشگر LCD یا نرم‌افزار setup program
 • قابلیت برنامه‌ریزی یا مستندسازی واحد از طریق نرم‌افزار setup program
 • عملگر یادگیرنده برای ضریب دما
 • تنظیمات و نمایش اختصاصی برای غلظت
 • کنترل نمک‌زدایی
 • فعال‌سازی حداکثر 4 رنج اندازه‌گیری
 • فعال‌سازی حداکثر 4 ضریب دمایی
 • اندازه‌گیری غلظت
 • سنسور دما با پاسخ سریع
 • بهره‌برداری از طریق صفحه کلید روی دستگاه/ نمایشگر LCD یا نرم‌افزار setup program
 • قابلیت برنامه‌ریزی یا مستندسازی واحد از طریق نرم‌افزار setup program
 • عملگر یادگیرنده برای ضریب دما
 • تنظیمات و نمایش اختصاصی برای غلظت
 • کنترل نمک‌زدایی
 • امکان سوئیچ مستقیم برای کانداکتیویتی، مقاومت، TDS و جدول تعیین‌شده توسط مشتری
 • جبران‌سازی خودکار دما
 • صفحه نمایشگر گرافیکی بزرگ
 • انتخاب نمایش اعداد بزرگ، گراف بار و نمایش روند
 • امکان کالیبراسیون براساس متغیر مورد اندازه‌گیری
 • سابقه کالیبراسیون
 • بهره‌برداری با امکان تشخیص خودکار رنج اندازه‌گیری
 • نرم‌افزار setup program
 • امکان اتصال سنسورهای اندازه گیری اینداکتیو JUMO