پراب اندازه‌گیر سطح

 • سنسور سطح برای اندازه گیری پیوسته سطح مایعات
 • رنج اندازه گیری: 250 میلی بار تا 2.5 بار (2.50 تا 25 mWS)
 • دمای سیال 0 تا 50 درجه سانتیگراد
 • سنسور سیلیکونی پیزومقاومتی
 • دقت 0.3% MSP
 • پایداری طولانی مدت چشمگیر
 • مقاومت اورلود بالا
 • محافظت ولتاژ معکوس
 • تاییدیه برای آب آشامیدنی
 • اندازه گیری پیوسته سطح مایعات
 • رنج اندازه‌گیری 250 میلی بار تا 1 بار (2.5 تا 10 mWS)
 • دمای سیال 0 تا 50 درجه سانتیگراد
 • سنسور سیلیکونی پیزومقاومتی
 • دقت 0.3% MSP
 • محافظت ولتاژ معکوس
 • مناسب نصب در فضای سربسته
 • اندازه گیری پیوسته سطح مایعات
 • رنج اندازه‌گیری 250 میلی بار تا 10 بار (2.5 تا 100 mWS)
 • دمای سیال 0 تا 50 درجه سانتیگراد
 • سنسور سیلیکونی پیزومقاومتی
 • دقت 0.3% MSP
 • پایداری طولانی مدت چشمگیر
 • مقاومت اورلود بالا
 • حفاظت ولتاژ بالا
 • محافظت ولتاژ معکوس
 • تاییدیه برای آب آشامیدنی
 • سنسور دمای Pt100 داخلی موجود است
 • مناسب برای نصب فضای سربسته و باز