سنسور اندازه‌گیری

  • سه الکترود
  • کالیبراسیون آسان
  • جبران‌سازی دما
  • سیستم اندازه‌گیری اثبات‌‍شده
  • مدل دیجیتال و آنالوگ