فیلم نازک (تین فیلم)

  • 0 تا 160 بار – 0 تا 600 بار نسبی
  • اسکیل رنج اندازه گیری 1:4
  • خروجی آنالوگ
  • خطی‌بودن کمتر از 0.1% MSP
  • تنظیمات آسان بر روی دستگاه یا از طریق نرم‌افزار setup program
  • نمایشگر بزرگ و شفاف
  • بدنه چرخشی برای خوانایی بهتر
  • چرخش صفحه نمایش