اینداکتیو

 • فعال‌سازی حداکثر 4 رنج اندازه‌گیری
 • فعال‌سازی حداکثر 4 ضریب دمایی
 • سنسور دما با پاسخ سریع
 • جبران‌سازی دمای خطی، آب طبیعی
 • بهره‌برداری از طریق صفحه کلید روی دستگاه/ نمایشگر LCD یا نرم‌افزار setup program
 • قابلیت برنامه‌ریزی یا مستندسازی واحد از طریق نرم‌افزار setup program
 • عملگر یادگیرنده برای ضریب دما
 • تنظیمات و نمایش اختصاصی برای غلظت
 • کنترل نمک‌زدایی
 • فعال‌سازی حداکثر 4 رنج اندازه‌گیری
 • فعال‌سازی حداکثر 4 ضریب دمایی
 • اندازه‌گیری غلظت
 • سنسور دما با پاسخ سریع
 • بهره‌برداری از طریق صفحه کلید روی دستگاه/ نمایشگر LCD یا نرم‌افزار setup program
 • قابلیت برنامه‌ریزی یا مستندسازی واحد از طریق نرم‌افزار setup program
 • عملگر یادگیرنده برای ضریب دما
 • تنظیمات و نمایش اختصاصی برای غلظت
 • کنترل نمک‌زدایی