ترموستات‌های پنل ماونت (تابلویی)

 • دارای میکروسوئیچ
 • لیمیتر دمای safety (STB)
 • پایش دمای safety (STW)
 • مانیتورینگ خودکار در صورت بروز افت فشار
 • سوئیچ ایمنی در دمای -20 درجه سانتیگراد
 • سوئیچ تک قطبی snap-action تا 4 عدد

مدل‌های منطبق بر DIN EN 14597

 • کنترلر دما (TR)
 • مانیتور دما (TW)
 • لیمیتر دما (TB)
 • مانیتور دما safety (STW)
 • لیمیتر دماsafety  (STB)
 • میکروسوئیچ
 • سوئیچ ایمنی در دمای -10 درجه سانتیگراد
 • جبران‌سازی دما
 • مانیتور دما (TW)
 • محدودکننده (لیمیتر) دما (TB)
 • محدودکننده دمای ایمنی (STB)
 • میکروسوئیچ با سیستم اسنپ اکشن
 • جبران‌سازی دما
 • سوئیچ قطعی ایمنی در دمای -20 درجه سانتیگراد
 • مطابق استاندارد RoHS، بدون کادمیوم

مدل‌های مطابق DIN EN 14597

 • کنترلر دما (TR)
 • مانیتور دما (TW)
 • مانیتور دمای ایمنی (STW)
 • لیمیتر دمای ایمنی (STB)
 • میکروسوئیچ
 • خود مانیتورینگ در مواقع افت فشار
 • سوئیچ قطعی ایمنی در دمای -20 درجه سانتیگراد
 • مانیتور دمای ایمنی (STW)
 • لیمیتر دمای ایمنی (STB)